Thông tin nhân sự
Ông Nguyễn Chí Thanh
Ông Nguyễn Chí Thanh
Ủy viên HĐQT