Thông tin nhân sự
Ông Giang Long Phi
Ông Giang Long Phi
Ủy viên HĐQT
Sinh ngày: 04/12/1972
Nơi sinh: TP. Hồ Chí Minh
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: