Thông tin nhân sự
Bà Đỗ Thị Lan
Bà Đỗ Thị Lan
Chủ tịch HĐQT
Sinh ngày: 23/03/1962
Nơi sinh: TP. Hồ Chí Minh
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh